Ny kameralag underlättar för övervakning i butiker

02 September, 2013 | DD NIM

Den 1 juli 2013 trädde den nya kameraövervakningslagen fram: Kameraövervakningslag (2013:460)
Denna lag ersätter lagen om allmän kameraövervakning (LAK) och innehåller en samling av alla regler för kameraövervakning, det vill säga användning av övervakningsutrustning. Huvudreglerna i den nya regler är i princip desamma som de tidigare reglerna. En skillnad är att den nya kameraövervakningslagen ger större möjligheten till övervakning utan krav på tillstånd på vissa platser och detta bland annat i butiker, tunnelbanan och även i parkeringshus.
kameralag övervakning
Detta gäller platser dit allmänheten har tillträde att vistas, men även dit de inte har tillträde. En kameraövervakning är en väldigt effektiv och förebyggande metod som kan minska brottsligheten i samhället.

Syftet med denna lag är att ta hänsyn till behovet av just kameraövervakning för berättigade ändamål, men den är också till för att kunna skydda mot olagliga intrång. Man vill helt enkelt kunna förebygga brott och olyckor, samtidigt som man vill ha en möjlighet att både avslöja och utreda brott.

Denna lag gäller vid kameraövervakning som sker med så kallade övervakningskameror som är uppsatta runt om i Sverige. Detta gäller dock om den som arbetar med övervakningen är etablerad i antingen Sverige eller i tredjeland, det vill säga en stat som varken ingår i Europeiska unionen eller på något sätt är ansluten till EU:s ekonomiska samarbetsområde.

Den gäller också vid behandling av både bild och ljudmaterial som man tagit upp vid övervakningen och om detta utförs av den som bedriver själva övervakningen eller för denne persons trygghet.

För att man ska kunna ha en kameraövervakning på en plats dit allmänheten har tillträde krävs ett tillstånd som görs skriftligen hos länsstyrelsen och detta självfallet i det län man tänkt att övervakningen ska ske. Detta tillstånd ges endast om intresset av en övervakning på ett eller annat sätt överväger den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vanligast är det med en kameraövervakning i butiker, bankomater, vagnar och stationer i tunnelbanan och även i ett parkeringshus.

För den som vill ha en kameraövervakning på en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis i ett låst soputrymme eller i ett trapphus, måste man först och främst se till att det är tillåtet. Det är också viktigt att man utformar övervakningen så att den följer lagarna som finns i själva kameraövervakningslagen (2013:460).

Även om det gäller en övervakning på en plats där allmänheten har tillträde eller inte, finns det regler om att man måste göra en upplysning och detta bland annat genom skyltning. Materialet som spelas in i kameran ska behandlas i enlighet med regelverket och detta innebär att det alltså finns krav på både sekretess och säkerhet.  Dessa krav till skillnad från den gamla lagen är förstärkta. Det är också viktigt för den som bedriver övervakningen att lämna information om ändamålet med utrustningen till den som begär det.

Om reglerna från kameraövervakningslagen inte följs kan man riskera att bli skadeståndsskyldig. Vissa överträdelser kan till och med leda till fängelse.

Enligt den nya kameraövervakningslagen ersätter även Datainspektionen justitiekanslern när det gäller just överklaganden. Datainspektionen får även ett tillsynsansvar och ska se till att följa praxis och till länsstyrelserna ge råd.

Kameraövervakningslagen i sin helhet hittar du här:
Kameraövervakningslag (2013:460)
PDF Kameraövervakningslag 130460